Synergia Turku 2019

Synergia

20.11.19

Synergia

Turku 2019

Synergia 30-vuotta

Synergia Turku on vuosi­ttain Turussa pidet­tävä korkea­koulu­opis­keli­joille suun­nattu IT-semi­naari, joka ke­rää IT-alan ammat­ti­lai­sia keskus­te­le­maan alan kuumim­mista tren­deistä. Tapah­tuma on järjes­tet­ty yh­teen­sä 29 kertaa, jois­ta vii­mei­sin vuonna 2017. Ky­sees­sä onkin pisim­pään yhtä­jaksoi­sesti jär­jes­tet­ty IT-alan opis­keli­jata­pahtuma Suomessa. Vuonna 2018 tapah­tumaa ei järjes­tet­ty, sillä Turku houstasi ATK-yhteis­­toiminta­­päivät.

Tänä vuonna Synergia pa­laa vuo­den tauolta ja viet­tää kolme­kymppi­siään. Onkin aika nousta tuhkista, kerätä alan nykyiset ja tulevat ammat­ti­lai­set yhteen, ja päästä Synergia-henki­sesti luomaan yhteis­vai­ku­tusta timant­tis­ten verkos­to­jen avulla! Tänä vuonna juhla­vuo­den teemana on alaa yhäkin murtava teko­äly. Tapah­tu­man paik­kana toimii Turun kauppakorkeakoulu.

Aikaisemmat vuodet

Aikataulu

Aika Ohjelma Aihe Paikka
12:00 Toimi­kunnan ter­veh­dys Ava­jais­puhe Merca­tori
12:15 Luento: Reaktor Elements of AI Osuus­kaup­pa­sali
13-15 CV-Klinikka:TEK CV:n tehostus Luentosali 08
13:15 Luento: VTT Tekoälyn uudet suunnat Osuus­kaup­pa­sali
14:15 Workshop: Valohai 0 to 100: You're an AI Developer Now! Luentosali 07
15:15 Luento: Google Cloud Tekoäly muuttaa toiminta­tapojamme Osuus­kaup­pa­sali
16:15 Luento: MarshallAI Mitä neuroverkko näkee? Osuus­kaup­pa­sali
18:00 Jatkobileet Beer Pong & L.M. Kierros TuKY Parkki
22:00 Duobileet vol. 2 Sankarit (1/2) Heidi's Bier Bar

12:00

Toimikunnan tervehdys

"Avajaispuhe"

Mercatori

12:15

Luento: Reaktor

"Elements of AI"

Osuus­kaup­pa­sali

13-15

CV-Klinikka:TEK

CV:n tehostus

Luentosali 08

13:15

Luento: VTT

"Tekoälyn uudet suunnat"

Osuus­kaup­pa­sali

14:15

Workshop: Valohai

"0 to 100: You're an AI Developer Now!"

Luentosali 07

15:15

Luento: Google Cloud

"Tekoäly muuttaa toimintatapojamme"

Osuus­kaup­pa­sali

16:15

Luento: MarshallAI

"Mitä neuroverkko näkee?"

Osuus­kaup­pa­sali

18:00

Jatkobileet

"Beer Pong & L.M. Kierros"

TuKY Parkki

22:00

Duobileet vol. 2

"Sankarit (1/2)"

Heidi's Bier Bar

Yhteistyössä

Järjestäjät

Synergia Turun jär­jes­tä­jinä toimivat Turun yliopiston ja Åbo Akademin tietojen­käsit­te­ly­tie­teiden, tieto­tek­nii­kan, tieto­lii­ken­ne­tek­nii­kan ja elek­tro­nii­kan diplomi-insi­nöö­ri­opis­ke­li­joi­den sekä Turun kauppa­kor­kea­kou­lun tieto­jär­jes­tel­mä­tie­teen opis­ke­li­joi­den aine­järjestöt Asteriski ry, Digit ry, TuKYData ry, Infå vid Åbo Akademi r.f. ja Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f.